Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

April 27 2018

2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku viabanshe banshe

April 22 2018

9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabreakaway breakaway

April 21 2018

1357 84b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 09 2018


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun

April 04 2018

March 29 2018

Reposted fromfelicka felicka via48hrs 48hrs

March 14 2018

9852 f585 390

March 12 2018

2310 fcb6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway

January 22 2018

Oto nowa wiedza: do ognia należy dokładać, a nie rozpaczać, że zgaśnie.
— Jarosław Grzędowicz - Pan Lodowego Ogrodu - tom II
Reposted fromhelven helven viapoolun poolun

January 17 2018

4533 5b30 390
Reposted fromrawriot rawriot viacebulowa cebulowa
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viashitsuri shitsuri

January 15 2018

5517 ab68 390

January 03 2018

Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadesperateee desperateee

December 30 2017

6270 29e6 390
Reposted fromFienrira Fienrira viamalinowowa malinowowa

December 17 2017

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viaoutkapa outkapa

November 26 2017

Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Reposted fromspace-invader space-invader vialexxie lexxie
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianowaczi nowaczi
Kobieta jak nie ma jakiegoś zmartwienia, to znaczy że umarła.
— Katarzyna Grochola "Houston, mamy problem"
Reposted frommajkey majkey viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl