Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

2139 04f1 390
Reposted frompunisher punisher viayoann yoann

June 28 2018

6365 0f1c 390
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaBrainy Brainy

June 27 2018

3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoxygenium oxygenium

June 19 2018

June 13 2018

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasiedem siedem

May 31 2018

5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacotarsky cotarsky

May 14 2018

3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vianiebywam niebywam

May 06 2018

April 27 2018

2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku viabanshe banshe

April 22 2018

9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabreakaway breakaway

April 21 2018

1357 84b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 09 2018


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun

April 04 2018

March 29 2018

Reposted fromfelicka felicka via48hrs 48hrs

March 14 2018

9852 f585 390

March 12 2018

2310 fcb6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway

January 22 2018

Oto nowa wiedza: do ognia należy dokładać, a nie rozpaczać, że zgaśnie.
— Jarosław Grzędowicz - Pan Lodowego Ogrodu - tom II
Reposted fromhelven helven viapoolun poolun

January 17 2018

4533 5b30 390
Reposted fromrawriot rawriot viacebulowa cebulowa
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viashitsuri shitsuri

January 15 2018

5517 ab68 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl