Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

9852 f585 390

March 12 2018

2310 fcb6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway

January 22 2018

Oto nowa wiedza: do ognia należy dokładać, a nie rozpaczać, że zgaśnie.
— Jarosław Grzędowicz - Pan Lodowego Ogrodu - tom II
Reposted fromhelven helven viapoolun poolun

January 17 2018

4533 5b30 390
Reposted fromrawriot rawriot viacebulowa cebulowa
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viashitsuri shitsuri

January 15 2018

5517 ab68 390

January 03 2018

Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadesperateee desperateee

December 30 2017

6270 29e6 390
Reposted fromFienrira Fienrira viamalinowowa malinowowa

December 17 2017

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viaoutkapa outkapa

November 26 2017

Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Reposted fromspace-invader space-invader vialexxie lexxie
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianowaczi nowaczi
Kobieta jak nie ma jakiegoś zmartwienia, to znaczy że umarła.
— Katarzyna Grochola "Houston, mamy problem"
Reposted frommajkey majkey viapiehus piehus

November 14 2017

3243 29af 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby

November 09 2017

November 05 2017

2316 c8dd 390

commandvrclarke:

1. You fucking live here

2. You fucking live here

3. You fucking live here

4. You fucking live here

5. You fucking live here

Reposted fromhomogayhorse homogayhorse vialifeless lifeless
3942 b761 390
Netflix understands
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaredneck redneck
3627 0bf2 390
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viaekelias ekelias

October 31 2017

9915 cf45 390
Reposted fromscorpix scorpix viaDagarhen Dagarhen

October 26 2017

Reposted fromgruetze gruetze viagaf gaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl