Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

Reposted fromatheism atheism
2746 a04b 390
Reposted fromravena00 ravena00 viagregorczykm gregorczykm

October 06 2017

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa

September 24 2017

8665 6287 390
Reposted fromkatiestkid katiestkid viaagentX agentX

September 23 2017

September 20 2017

7468 ccc2 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadivi divi
9507 dc32 390

positive-memes:

Nothing like a good book

Reposted fromLorisCross LorisCross viaczoo czoo

September 16 2017

September 14 2017

7192 783b 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna

September 11 2017

0885 19d7 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko

August 31 2017

3748 9d76 390
Reposted fromtgs tgs viaunmadebeds unmadebeds

August 30 2017

7343 5027 390
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
6364 25b1 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viameem meem

August 25 2017

5202 d447 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viaDagarhen Dagarhen

August 05 2017

3790 7684 390
Reposted fromRemulaner Remulaner viaDagarhen Dagarhen

July 31 2017

July 27 2017

5130 494b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viawomanking womanking

July 11 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadusielecc dusielecc

July 01 2017

4650 7d99 390
Reposted fromvaka vaka viablackmoth7 blackmoth7

June 30 2017

7212 245f 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl